|| Haiku

Haiku (tiny Japanese poem) about strength